ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกใหม่

* * *

โดยรหัสจะต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรจำนวนมากกว่า 8 อักษร โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ตัวเลข 0-9, ตัวพิมพ์เล็ก a-z และ ตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z

*

* รายการที่จำเป็นต้องกรอก

ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เซเรบอสตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้กรุณาให้ไว้แก่เราด้วยความสมัครใจซึ่งเราจะจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้นี้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านไม่ประสงค์ที่จะเราจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากท่านอาจรวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์เพศอายุข้อมูลสุขภาพและความพึงพอใจต่างๆในกรณีที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าเราจะจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินของท่านด้วยเช่นข้อมูลบัตรเครดิต (กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบเอกสารและเก็บในฐานข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านได้แก่:
1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2. เพื่อดำเนินการการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
3. เพื่อให้ท่านจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
4. เพื่อสมัครสมาชิกของแบรนด์คลับต่างๆหรือการประกวดหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
5. ติดต่อกับท่านเพื่อแจ้งข่าวสารทางการตลาดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมต่างๆของเราและมอบข้อเสนอพิเศษตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่
6. เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
7. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
8. เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดอบรมภายใน และ
9. วัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลของท่านข้างต้นเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเซเรบอสที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและ/หรือบริษัทผู้รับจ้างและ/หรือ ผู้ให้บริการของเซเรบอส ด้วย

ถ้าท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตลอดจนการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เคยให้ไว้กับเรากรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-650-9777 ในเวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเลขแฟ็กซ์: 02-650-8482
URL Address: https://store.brandsworld.co.th
E-mail: customercare@cerebos.co.th
ที่อยู่: บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เงื่อนไขเพิ่มเติม(กรณีการเก็บข้อมูลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการเก็บข้อมูลหรือใบสมัครหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

Privacy Statement

Cerebos (Thailand) Limited takes your privacy seriously. The provision of information and data by you is voluntary and all information and data you provide will be collected, used and disclosed in accordance with this Privacy Statement. If you do not want your information and data to be collected, used and disclosed in the manner set out in this Privacy Statement, please do not provide us the information and data.

The information and data that we collect from you may include your name, address, email address, telephone numbers, gender, age, health information and personal preferences. Where you purchase any of our products, we will also collect your payment information, such as your credit card information (if you pay by credit card).

We typically store the information and data we collect from you in hard copy or on electronic databases.

We collect, use and disclose the information and data provided by you mainly for the following purposes:
1. to fulfill your requests for certain health information, products and services
2. to process and fulfill your orders for products and services
3. to customize certain products and services which you may receive or request from us
4. to enroll you in our membership programs, competitions, or other activities and to conduct and administer the same
5. to contact you about marketing activities, promotions, discounts, events, special offers and new products and services
6. to respond to your queries or comments
7. to obtain feedback on our products or services
8. to conduct analysis, research, audits and internal training and
9. for such other purposes as you had previously agreed to or that are permitted by law.

In order to achieve such purposes, your information may be disclosed to our related companies, which are inside Thailand and outside Thailand and/or our selected sub-contractors, service providers and agents.

If you wish to make changes to the information you provided us or if you no longer wish for us to use the information to contact you, please contact us at the following:

Tel No.: 0-2650-9777 (Monday to Friday excluding public holidays)
Facsimile: 0-2650-8482)
URL Address: https://store.brandsworld.co.th
E-mail Address: customercare@cerebos.co.th
E-mail Address: brands-online@cerebos.co.th
Postal Address: 15th Floor, KianGwan Bldg. 2, 140/1 Wireless Rd., Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330

Additional term (optional for data collection promotions, e.g. lucky draw, welcome gift and so on)

We have the right to reject your application/entry if the information you provide is incomplete or incorrect.

ข้อมูลบุตร

วันเกิด

ข้อมูลผู้ปกครอง

วันเกิด

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

* รายการที่จำเป็นต้องกรอก