ลืมรหัสผ่าน
Use of Website Terms
(ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์)

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียด ในข้อตกลงนี้ เมื่อกล่าวถึง “เซเรบอส” จะหมายถึง บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่ความเหมาะสมในบริบทนั้นๆ

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ เซเรบอสอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

เซเรบอสอนุญาตให้ท่านดูและดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

เซเรบอสเป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด ("เนื้อหา") ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่งผ่าน ทำซ้ำ ทำสำเนา บันทึกและสแกนเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใด หรือโดยใช้อุปกรณ์ใดโดยเด็ดขาด นอกเหนือได้รับอนุญาตจากเซเรบอสโดยชัดแจ้ง ทั้งจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือจากหนังสือที่เซเรบอสส่งให้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เนื้อหาใดๆ ในข้อตกลงนี้มิได้แปลว่าให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ท่านตกลงที่จะไม่แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์หรือสินค้าหรือกระบวนการใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่ใส่รหัสหรือสินค้าใดๆ หรือ ปรับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางใดก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล รวบรวมหรือคัดย่อข้อมูล ห้ามมิให้ใช้งานเนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เป็นชุดไปอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซเรบอส)

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดมาให้ท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องใช้งานให้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์เพียงฝ่ายเดียว และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดแก่เราเท่านั้น เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์นี้

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เซเรบอสมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล (เช่น คุกกี้) ในการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการการเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชม) เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ เพื่อให้เซเรบอสพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการยอมรับโดยอัตโนมัตินี้ได้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หนึ่งลิงก์หรือมากกว่านั้นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ("เว็บไซต์บุคคลภายนอก") เว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน เซเรบอสไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยเซเรบอสจะไม่รับผิดต่อท่าน อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไว้วางใจข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งเซเรบอสจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง แม้ว่าเซเรบอสจะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ แต่ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าข้อมูล สินค้า และการบริการทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตาม "สภาพที่เป็นอยู่จริง" เซเรบอสจะไม่ให้คำรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือสินค้า หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ นำไปใช้งานได้ หรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) การรับประกันในส่วนของความสามารถในการจำหน่ายได้ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก นอกจากนั้นเซเรบอสจะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับเซเรบอสและสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์® เซเรบอสไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่มีเจตนาที่จะเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ ท่านยอมรับว่าคำแนะนำใดๆ ที่เซเรบอสให้ท่านเพื่อตอบคำถามด้านสุขภาพของท่านนั้นให้จากมุมมองทางโภชนาการ มิใช่จากมุมมองทางการแพทย์ และยอมรับว่าการที่เซเรบอสเชื้อเชิญให้ท่านถามคำถามเซเรบอส เซเรบอสมิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ใดๆ แก่ท่าน ท่านยังยอมรับด้วยว่าคำแนะนำทางโภชนาการให้ไว้แบบทั่วไปโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเท่านั้น

กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิรายอื่น หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าที่กล่าวถึง และ/หรือ ในเว็บไซต์เหมาะสมกับท่านหรือไม่

ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต เซเรบอสจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านและท่านจะปกป้องเซเรบอสจากความรับผิดใดๆ ทั้งจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่ออื่นๆ สำหรับความสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ (ทั้งที่ถูกกล่าวหาหรือที่เกิดขึ้นแล้ว) อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานหรือไว้วางใจเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่บังคับใช้กับกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการให้คำรับรองที่เป็นเท็จที่เป็นการฉ้อฉล

หากเซเรบอสให้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" ให้แก่ท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" นั้นจะเป็นความลับและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ที่ให้ท่านนี้ถือเป็นทรัพย์สินของเซเรบอส ท่านจะต้องไม่เปิดเผย "ชื่อผู้ใช้งาน" หรือ "รหัสผ่าน" ของท่านให้แก่บุคคลอื่นใด และท่านจะต้องรับผิดชอบกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้งาน "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" ของท่านทั้งที่ท่านรับทราบหรือไม่ได้รับทราบ หรือได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องแจ้งให้เซเรบอสทราบหากมีเหตุผลให้ท่านเชื่อได้ว่าความปลอดภัยของ "ชื่อผู้ใช้งาน" หรือ "รหัสผ่าน" เกิดปัญหาในทางใดทางหนึ่ง เซเรบอสอาจยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ว่าเซเรบอสมีเจตนาในการให้บริการเป็นระยะเวลานาน แต่เซเรบอสก็ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกใดๆ หากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจทำให้ไม่สามารถให้บริการสมาชิกหรือให้ส่วนลดได้อีกต่อไป

ภายใต้บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคล คำวิจารณ์ คำแนะนำ ความคิดเห็น คำถาม ข้อมูล ภาพ รูปถ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านประกาศไว้ที่เว็บไซต์หรือส่งไปให้เซเรบอสผ่านเว็บไซต์นั้น (“ข้อมูลสนับสนุน”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเซเรบอส และเซเรบอสจะมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสมใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำเพียงการใช้งานในช่องทางหรือสื่ออื่นๆ) โดยไม่ต้องชดใช้ให้ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ เมื่อมีการประกาศหรือส่งข้อมูลสนับสนุน ท่านรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือมีสิทธิที่จำเป็นในการใช้งานหรือจัดการข้อมูลเดียวกัน และการใช้งานข้อมูลสนับสนุนโดยเซเรบอสจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ท่านยอมรับว่าเซเรบอสไม่มีข้อผูกพันในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนหรือมีข้อผูกพันในการให้เครดิตหรือระบุตัวตนของท่านหากเซเรบอสเลือกที่จะใช้ข้อมูลสนับสนับสนุนนั้น

ท่านตกลงว่าจะไม่ประกาศหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ กล่าวร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร ลามก หรือ ดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่อาจพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เซเรบอสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่เป็นกรณีน่าท้วงติงตามดุลยพินิจเด็ดขาดของเซเรบอสแต่เพียงฝ่ายเดียว เซเรบอสอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของท่านขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเซเรบอสจากความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

หากท่านเชื่อว่าสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 02-650-9777 ในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.]

สัญญานี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือสาระหรือรูปแบบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่มิได้เกิดจากข้อสัญญา) จะอยู่ภายใต้บังคับและกาตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศสิงคโปร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึงหรือเก็บไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มาจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้นี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลของท่านแก่เรา ข้อมูลที่เซเรบอสเก็บรวบรวมจากท่านอาจรวมไปถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพึงพอใจต่างๆ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของเซเรบอส เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่านด้วย เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต (กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

โดยทั่วไปแล้ว เซเรบอสจะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เซเรบอสจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สินค้า และบริการ
2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
3. เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
4. เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของเซเรบอส การแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น และเพื่อดำเนินการและจัดการในรูปแบบเดียวกัน
5. เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอพิเศษ และสินค้าหรือบริการใหม่
6. เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน
7. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
8. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเซเรบอสที่เสนอแก่ท่าน
9. เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลการบริโภคเพื่อให้เซเรบอสเข้าใจความต้องการ ของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการใช้งานเวปไซต์ หรือการบริโภคของท่าน
10. เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์
11. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเซเรบอสทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนที่เซเรบอสแต่งตั้งไว้ด้วย

หากท่านต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไซต์แล้ว) หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้เซเรบอสใช้ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โปรดติดต่อเราที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2650-9777 (วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเลขโทรสาร : 0-2650-8482
เว็บไซต์ : https://store.brandsworld.co.th
อีเมล : customercare@cerebos.co.th
อีเมล : brands-online@cerebos.co.th
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สงวนลิขสิทธิ์ 2009, 2013, 2015 เซเรบอส แปซิฟิก ลิมิเต็ด